Overzicht van lezingen
Esoterische en Alchemistische symboliek
in de alledaagse wereld

Op aanvraag: Hoe realiseer ik het Grote Werk?
Met het Grote Werk (Magnum Opus) herschept de Alchemist zijn persoonlijkheid tot een ideaal kanaal voor de Universele Levensbron. Is dat niet iets dat wij allemaal willen? Deze avond vol klare taal staat in het teken van de westerse mysterietraditie. We gaan zien dat we al behoorlijk gevorderd zijn, en hoe we met een beetje extra aandacht zelf tot realisatie van het Grote Werk kunnen komen.

Op aanvraag: Esoterisch Christendom: Over de Heilige Nachten en Driekoningen
De Kersttijd wordt door velen, meer nog dan de tijd rond Pasen, als een indrukwekkende periode ervaren. Er hangt een zekere spanning in de lucht en er wordt dan ook van alles georganiseerd om dat gevoel te onderstrepen. We besteden tijd aan het optuigen van de vele Kerstsymbolen die onze cultuur rijk is, vaak zonder te beseffen dat er grote innerlijke waarheden achter zitten.

Met deze lezing willen we wat licht in de duisternis brengen door deze symbolen te spiegelen aan de leringen van Westerse mysteriescholen. Zo blijken de figuren van Jesus, Maria en Jozef, maar ook de mysterieuze os en ezel levende aspecten van onszelf als mens te zijn. We gaan de beginselen vatten achter de geschenken van de Wijzen uit het Oosten en de subtiele krachten trachten te ervaren die achter de Twaalf Heilige Nachten schuil gaan.

Met deze beginselen in het achterhoofd zijn we in staat de geboorte van de Christusvonk waarlijk in onszelf te ervaren.

Op aanvraag: Geheimzinnige voorjaarsrituelen als opmaat tot Pasen
In de donkere maanden van het jaar vinden er heel wat gebruiken plaats waarvan het waarom op het eerste gezicht moeilijk te doorgronden is. We hebben in december een doorkijkje gegeven in het Sinterklaasfeest en nu, aan de vooravond van het feest van de Zotten staat Carnaval in onze aandacht.

Velen associŽren Carnaval met een talloze hoeveelheid ongecontroleerd uitgedoste laveloze zuipschuiten die zich volledig te buiten gaan aan ongelimiteerde uitspattingen.

Filmbeelden van Carnavalsfeesten in de Ardennen en het Zwarte Woud werpen een compleet ander beeld op deze traditie. We gaan zien dat Carnaval wel degelijk een voorbereiding is op het Paasfeest, niet alleen in de geest, maar in lijf en leden, de Verrijzenis als het Carne Levare. En hoe we ook in onze geperverteerde Carnavalsvarianten die essentie kunnen terugvinden.

Op aanvraag: Esoterisch Christendom: De Opstanding van de Nieuwe Mens
De kerken zitten het volst met Kerstmis, toch wordt Pasen als de belangrijkste gebeurtenis in het Christelijke jaar beschouwd. In deze lezing komt aan de orde hoe het Christendom met symbolen en rituelen de persoonlijke mens voorbereidt op het Paasmysterie: zijn transitie naar de Nieuwe Mens, de Homo Spiritualis, de Mens die zich ten volle bewust is van zijn Goddelijke afstamming.

In de lezing over voorjaarsrituelen is de werking van de Maan belicht die met Maria Lichtmis aanvangt. In deze lezing wordt getoond hoe de Maansfeer aan het werk wordt gezet vanaf Aswoensdag om zo een bijdrage te leveren aan deze menselijke transformatie.

Daarnaast belichten we de rol van de mysteriŽn tijdens de Eucharistieviering, zoals de transsubstantiatie van brood en wijn, en hoe deze elementen -vaak zonder dat we dat beseffen- een rol spelen in ons eigen alledaagse leven.

Tenslotte gaan we zien dat al deze zaken, in het juiste perspectief gezet, praktische hulpmiddelen zijn -samen met de Goddelijke Genade- op onze Weg tot Inzicht en Verlichting.

Op aanvraag: De magie van klank en kleur
Het hele universum bestaat uit een oneindige verzameling van onderling samenhangende cyclische processen. Als deelnemer aan deze processen heeft de mens zintuigen ontwikkeld om zich in deze wereld van alomvattende vibraties een weg te banen en zichzelf te leren kennen.

Al sinds mensenheugenis bieden mysteriescholen hun leerlingen handvatten om inzicht te krijgen in deze processen, onder meer door theorievorming over het wezen van klank en kleur. Hun doel is de mens te helpen zijn plaats te vinden als middelaar tussen hemel en aarde.

Deze rijk geÔllustreerde lezing behandelt de grondslagen van trillingen van licht (kleur) en lucht (klank) vanuit het perspectief van de westerse mysterietraditie, waaruit bijvoorbeeld alchemisten en rozekruisers voortkomen. En we gaan zien hoe deze principes (onbewust?) door kunstenaars worden benut om hun spirituele inspiratie aan de kunstbelever mee te geven.

Op aanvraag: Hermetische Geneeskunst
Hermes Trismegistos wordt gezien als de legendarische grondlegger van de Westerse (Hermetische) Mysterietraditie. Dit stelsel van ordening (Astrologie), beÔnvloeding (Magie) en praktische toepassing (Alchemie) heeft tot doel de "vergeten" verbinding van de mens met zijn Schepper opnieuw tot stand te brengen. Een gebrek aan Juiste Aandacht voor deze verbinding leidt op den duur tot onvolkomenheden op zowel geestelijk als lichamelijk gebied.

De lezing van vanavond belicht hoe de ontwikkeling van de Juiste Aandacht de allerhoogste vorm van Kunst is, hoe wij door het mineralen-, planten-, dierenrijk en onze medemens daarbij geholpen worden, en dat dit Mercurius der Wijzen de grondslag is van Universele Genezing.

Op aanvraag: Het Alchemistisch Kader
Ondanks dat de hedendaagse persoonlijke mens zichzelf ziet als kroon op de schepping is de evolutie van de mensheid nog niet voltooid. Alle religieuze tradities hebben dit als grondmotief, ook de alchemie.
Voor de alchemist is het dagelijks leven zijn laboratorium, niet de ondoorgrondelijke allegorische werkplaats die men in de alchemistische overleveringen tegenkomt. Door alles wat hij ervaart, denkt of doet in een alchemistisch kader te plaatsen transformeert de alchemist zichzelf en ondersteunt daarmee de menselijke evolutie. Vanavond leren we hoe de dagelijkse dingen in een alchemistisch kader te plaatsen en voor onszelf deze onvermijdelijke transformatie een bewust handje te helpen.

Op aanvraag: Medische Astrologie
Om het wezen van de mens beter te doorgronden kunnen we de mens beschouwen als een universum in het klein: een microkosmos. Tijdens deze lezing passen we astrologische correspondenties toe op de verschillende organen en lichaamsdelen waardoor we meer inzicht krijgen in ons eigen functioneren als menselijk organisme, en we beter gaan begrijpen waarom we te maken kunnen krijgen met bepaalde aandoeningen. Tevens biedt de astrologie aanwijzingen om tot genezing te komen.

Op aanvraag: De Tarot, leesplankje voor ingewijden
Vrijwel iedereen heeft wel eens van de Tarot gehoord. Velen trekken wel eens een kaartje.
De oorsprong van het Tarotsysteem ligt echter niet in het spel- of orakelelement. Primair is de Tarot gemaakt als leesplankje voor het Magische Alfabet, een stappenplan en totaalsysteem om tot zelfkennis te komen.
Tijdens deze lezing gaan we beleven hoe de Tarot werkt en hoe je de Tarot stap voor stap kunt inzetten voor de zoektocht naar je diepste Innerlijke Bron, waarin ieder schepsel verankerd is.
Die zoektocht leidt tot de ultieme Zelf-Kennis: het herkennen van de bouwstenen (de "Magische Letters") van je bewustzijn en het leggen van onvermoede verbanden. Vervolgens kun je als Ingewijde gaan werken aan je eigen verhaal in de Kosmische Orde.

Op aanvraag: Esoterische achtergronden van het Sinterklaasfeest
Met deze lezing wenden we ons hoofd af van de commercie en van het wel of niet geloven in Sinterklaas: We richten onze blik op het hart van het Sinterklaasfeest. Wat betekenen al die eigenaardige Sinterklaasgebruiken en -symbolen, zoals letters, pepernoten, gedichten, en die man met die witte baard op zijn schimmel en zijn donkergekleurde knecht? En waarom eten we met Sinterklaas alleen banketstaven en nooit een krans???

Met hulp van wat bagage uit kabbala en alchemie gaan we een bijzondere werkzaamheid in de Sinterklaastraditie ontdekken, die we kunnen benutten om het feest heel anders te gaan ervaren. Het wordt tot een inwijding die onze persoonlijkheid veredelt en ons helpt -met het Kerstfeest in zicht- boven onszelf uit te stijgen. En: kijk uit wat je op je verlanglijstje zet...

Op aanvraag: De Alchemie van Voeding
Op onze zoektocht naar spirituele ontwikkeling vergeten we wel eens het belang van ons fysieke lichaam, het voertuig waarmee wij ons in de stoffelijke wereld manifesteren.

In ons lichaam spelen zich ongekende alchemistische transformaties af tussen elementen van het minerale, planten- en dierenrijk, met als doel de ultieme transformatie van Homo Sapiens naar Homo Spiritualis. Stoffelijke en geestelijke voeding spelen daarbij een cruciale rol.

Vanavond duiken we in de Hermetische Wetenschappen (Kabbala, Astrologie, Alchemie en Magie). We gaan zien hoe we deze kennis bewust kunnen toepassen om ons lichaam te steunen bij het realiseren van het alchemistische Magnum Opus: Het gaan van onze Weg naar een Nieuwe Mensheid.

Contact

Wil u contact opnemen, vul dan uw gegevens in en druk op "Verzend".
U hoort zo spoedig mogelijk van ons!

Naam*
Email*
Adres (optioneel)
Telefoon (optioneel)
Bericht
Controleberekening*

Kijk hier voor onze alchemistische wandelingen door Den Haag